Hari Dhakal

RISING STAR CARGO(P) LTD
P.O. Box: 14311, Bhagwanbahal,
Thamel, Kathmandu, Nepal.
Tel : 977-1-4436171, 4435989, 4423585, 4437247, 4429618
Fax : 977-1-4431194
Email: rising@mos.com.np